Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Thursday, February 23, 2017

MLM လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ စိစစ္ေန၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေရးယူမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ Multi-Level Marketing(MLM)ဟုေခၚေသာ ဆင့္ပြားကြန္ယက္ခ်ိတ္ ေဈးေရာင္းလုပ္ငန္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက အေရးယူသြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “MLM စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ယခင္က အေရးေပၚစီမံအက္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ဆက္လက္စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ MLM စနစ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း စံုစမ္းေပၚေပါက္ျခင္း၊ တုိင္းၾကားမႈမ်ားရွိျခင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက စိစစ္ေပၚေပါက္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ၊ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက Multi-Level Marketing(MLM)(ဆင့္ပြားကြန္ယက္ခ်ိတ္ ေဈးေရာင္းလုပ္ငန္း)ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ၊ မရွိ ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီးက ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီးက လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ MLM စနစ္ျဖင့္ ေလသန္႔ေဆးႏွင့္ ျဖည့္စြက္အစားအစာတို႔ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ(၁)ခုတို႔အား အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒျဖင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တို႔တြင္ အေရးယူခဲ့ၿပီး တရားခံမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္အျပစ္ေပးခဲ့သလို ယင္းကုမၸဏီ(၃)ခုကိုလည္း အမည္ပ်က္(Black List)စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ MLM စနစ္ျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိ၊ မရွိကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက တိတိက်က် ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိေပ။
“MLM လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၄အရ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၊ တိရစၦာန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္မိန္႔၊ စည္းကမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္အေရးယူႏုိင္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ MLM စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္မ်ား၏ အေရးအေသြးျပည့္မီေရး၊ အာနိသင္စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က အေလးထားစိစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္တင္သြင္းမႈမ်ားကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
MLM စနစ္ အသံုးျပဳေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတို႔တြင္ MLM စနစ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကန္႔သတ္၊ တားျမစ္လ်က္ရွိသလို အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း MLM စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ MLM လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးၾကပ္မတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသးသည္။
ထိုေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက “MLM လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာရင္းဇယား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း စိစစ္ေကာက္ယူလ်က္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနအထိ ရရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ျပဌာန္းထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ စိစစ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုသာ မကဘဲနဲ႔ တင္ျပခဲ့တဲ့ FDA စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာပုဒ္မ၊ ပို႔ကုန္တင္သြင္းမႈပုဒ္မ၊ အခြန္ပုဒ္မ စတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔အညီ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း” ဟုသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
MLM စနစ္သည္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ထုတ္ကုန္ကို စားသံုးသူလယ္ဝယ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို မိမိလက္ေအာက္မွာ ေရာင္းခ်ခ်င္လာေအာင္ စည္း႐ံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ ျပင္ပေပါက္ေဈးထက္ အဆမတန္ မ်ားျပားေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။
“MLM စနစ္ဟာ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ တစ္ဆယ္တန္ပစၥည္းကို တစ္ရာနဲ႔ ေရာင္းၿပီးေတာ့ ငါးဆယ္ကို အျမတ္ယူၿပီး ေလးဆယ္ကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ခြဲေပးတဲ့နည္းပါ။ Bouns ရေအာင္ အမွတ္ေတြခြဲေပးထားၿပီးေတာ့ မဝယ္ဝယ္ေအာင္ မက္လံုးေပးၿပီးေတာ့ လိမ္လည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
၎၏ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚကိုလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက “ဒုဝန္ႀကီးကေတာ့ ေယဘုယ်သေဘာ ေျပာသြားတာေပါ့။ MLM နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္ရွိလာတဲ့အထိ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/article/21056