Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Tuesday, May 9, 2017

MLM မ်ား ေသာင္းက်န္းလိမ္လည္ျခင္းေျကာင့္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အျမန္လိုအပ္ Zin Zae Lwin's Profile Photo, No automatic alt text available.
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ေမာင္ေဌးဦး(စိန္ဂြၽန္း)
ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအား ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အာနိသင္တုိ႔ကုိ တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားတုိ႔မွ နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ လူအမ်ား သိရွိေအာင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ မက္လုံး အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည့္စနစ္ကုိ လူသားမ်ား က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည္မွာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ထြန္းကား စဥ္ကတည္းက ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
ယေန႔လူေနမႈစနစ္ ျမင့္မားတုိးတက္လာသည့္ ကမၻာႀကီး တြင္မူ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေရာင္းခ်သူမ်ားကုိယ္တုိင္ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆုံသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာေပးျခင္း၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဝယ္ယူသူ၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံ ခ်က္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ စနစ္သစ္ ထြန္းကားလ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ (၁၆) ႏုိင္ငံခန္႔၌သာ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူထံသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Direct Selling Law) ျပ႒ာန္း၍ ဝယ္ယူသူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒခုိင္ခုိင္မာမာ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ကုိ မွတ္သား မိပါသည္။
တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိသည္မွာ
ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား(သုိ႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားကုိယ္တုိင္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ေက်းရြာရပ္ကြက္ အလုိက္ စုေဝးေတြ႕ဆုံျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ သတင္းမီဒီယာတုိ႔မွတစ္ဆင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္ သြယ္ျခင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းဆက္သြယ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးအာနိသင္ႏွင့္ ရရွိမည့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကို အသိပညာေပး ရွင္းလင္းေျပာျပ ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံခ်က္ႏွင့္ တကြ ဝန္ေဆာင္မႈေပး၍ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ သည့္ စနစ္မ်ဳိးကုိ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ် ျခင္းဟု ဆုိလုိပါ သည္။
တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီ
ပါသလား
ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံတုိင္းလက္ခံက်င့္သုံးေသာ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးစနစ္မွာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ အၿပိဳင္အဆုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ပါ သည္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တည္ဆဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိဘဲ ညီညြတ္ေနလွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိတိို႔ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အၿပိဳင္အဆိုင္တီထြင္ဆန္းသစ္ၾကျခင္း၊ စားသံုးသူမ်ားအေပၚ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးျခင္း၊ အခြင့္အေရး ေပးျခင္း၊ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းတို႔အျပင္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မ်ားျပားေသာ ေရြးခ်ယ္ စရာမ်ား အနက္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ကၻာႀကီးတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အသိပညာေပးျခင္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း တို႔ကို စားသံုး သူမ်ားအေပၚ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္သည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုန္ပစၥည္းေရာင္း ခ်သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္သည္ ျပည္သူအမ်ားက လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးႏိုင္ မည့္အခြင့္အေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရဟု ဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
မေကာင္းေသာစနစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း တရား မွ်တျမင့္ျမတ္ေသာ သူမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သက္သာရာ ရႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္မွ် ပင္ေကာင္းေသာ စနစ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တရားမဲ့ေသာလူယုတ္မာ မ်ားေၾကာင့္လည္း ျပည္သူမ်ား နစ္နာ ၾကရတတ္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ တိုက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ေသာ စနစ္မွာလည္း မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးသာ တစ္ဖက္ သတ္ ၾကည့္႐ႈလုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ မသမာသူတို႔ေၾကာင့္ စားသံုး သူျပည္သူမ်ား နစ္နာႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တိုက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ ပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနၾကသကဲ့သို႔ ဝယ္ယူသူတို႔ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့လွ်င္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါဥပေဒမ်ိဳး အျမန္ဆံုုးျပ႒ာန္း ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
အဆုိပါ ဝယ္ယူသူတို႔ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင့္ျဖင့္-
၁။ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားကို တာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈမွ ေရွာင္လဲႊ၍ မရေအာင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေပၚ ႐ုိးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားရန္ တာဝန္သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
၃။ ၾကြားဝါေျပာဆုိျခင္း၊ လိမ္လည္ေျပာဆုိျခင္း၊ မမွန္မကန္ ေျပာဆုိျခင္း၊ ထိမ္ခ်န္ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကုိ အတိအလင္းတားျမစ္၍ ေဖာက္ဖ်က္သည္ႏွင့္ အေရးယူႏုိင္ မည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
၄။ ဝယ္ယူသူမွ ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္းကုိ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ျငင္းပယ္ခြင့္ႏွင့္ မူလပစၥည္းအေနအထားအတုိင္း ျပန္ေပးပါက ေငြျပန္ရခြင့္ ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သူတုိ႔၏ ေျပာဆုိေဖာ္ျပေၾကညာမႈအတုိင္း ကုန္ပစၥည္း ၌ အရည္အေသြးမရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။
၆။ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းတုိင္းသည္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ အၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳ ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ တုိက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံ အတြင္း တရားဝင္ တင္သြင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္ေပးေဆာင္ ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား သာျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တကယ္သာ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ဆုိပါက စားသုံးသူျပည္သူ မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ အျပည့္အဝျဖင့္ ေရာင္းခ်သူ မ်ား၏အၿပိဳင္အဆုိင္ ေပးလာၾက မည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ ရရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
နိဂုံး
၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၅ ပါအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ပုိမုိျပည့္စုံခုိင္မာစြာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ေစရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ ဝယ္ယူ သူျပည္သူျပည္သား မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိေရာက္စြာ အကာ အကြယ္ေပးႏုိင္ၿပီး အသိပညာေပး၍ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ျပဳသည့္ တုိက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္တစ္ရပ္ ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အလုိ႔ငွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆုံးေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1179647995496398 
MOI Webportal Myanmar